Wysyłka i zwroty

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1.    Serwis umożliwia zawarcie Umowy drogą elektroniczną. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie Zamówienia przez Klienta oraz akceptację Zamówienia przez fabrykę prezentów

2.    Złożenie Zamówienia wymaga Rejestracji.

3.    Zamówienie składa się przez wypełnienie i przesłanie formularza zamówienia („Formularz Zamówienia”) do fabrykę prezentów. W terminie 3 dni [TB3] od otrzymania Formularza Zamówienia fabrykę prezentów poinformuje Klienta o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia Zamówienia przez przesłanie Odpowiedzi na Zamówienie.

4.    Umowa zawierana jest z chwilą otrzymania przez fabrykę prezentów zawierające akceptację Zamówienia.

5.    Klient, bez uszczerbku dla prawa do odstąpienia od umowy może odwołać swoje Zamówienie do momentu otrzymania potwierdzenia akceptacji Zamówienia w Odpowiedzi na Zamówienie.

6.    Dane podane przez Klienta w Formularzu Zamówienia powinny być aktualne, precyzyjne i zgodne z prawdą. Fabryka prezentów zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy  w przypadku powzięcia wątpliwości co do danych zawartych w Formularzu Zamówienia.

7.    Fabryka prezentów zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji całości lub części Zamówienia w szczególności z powodu czasowego braku zamówionych towarów w magazynach. W przypadku czasowej niedostępności towarów objętych Zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia w celu umożliwienia Klientowi podjęcie decyzji bądź o odwołaniu Zamówienia bądź o wydłużeniu czasu oczekiwania na realizację Zamówienia.

8.    Zapłata za Towar może nastąpić bądź na rachunek bankowy fabryki prezentów przed dostawą Towarów.

 

DOSTAWA

1.Towary dostarczane są na adres podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia. Fabryka prezentów nie ponosi odpowiedzialności za koszty i szkody wynikające z podania przez Klienta niewłaściwego adresu.

2. Jeżeli strony nie ustaliły inaczej, koszty dostawy ponosi Klient. Koszty dolicza się do ceny zamówionych Towarów.

3. Koszty dostawy wynoszą:

- list polecony do 350g – koszt 5,50 zł
- list polecony 350g- 2 kg – koszt 9,50 zł
- dla paczki o wadze do 1 kg – koszt 13 zł
- dla paczki o wadze powyżej 1 kg - 5kg - koszt 15.00 zł
- dla paczki o wadze 5-10 kg - koszt 24.00 zł  

     

Realizacja Zamówienia.

1.Termin realizacji zamówienia fabryka prezentów podaje w Odpowiedzi na Zamówienie. Termin realizacji zamówienia wynosi od 3 do 5 dni roboczych, licząc od dnia zaksięgowania płatności  na rachunek bankowy fabryki prezentów lub  w przypadku zamówień indywidualnych fabryka prezentów zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia. Towary pakuje się zgodnie z następującymi zasadami: w woreczki foliowe, a następnie w kartony. Każde opakowanie zawiera opis ilości i rodzaju zawartych w nim produktów. Strony mogą ustalić inny sposób opakowania i zabezpieczenia Towarów co może wiązać się z dodatkowymi opłatami.

2.Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien sprawdzić w obecności kuriera stan opakowania zewnętrznego oraz zawartość przesyłki. W przypadku jakichkolwiek uwag Odbiorcy, co do jakości bądź ilości otrzymanego towaru, należy zaznaczyć  ten fakt w liście przewozowym w rubryce „uwagi”. W takim przypadku kurier sporządzi dodatkowo protokół niezgodności. Reklamacje ilościowe nie zgłoszone kurierowi nie będą uwzględniane.

3. Fabryka prezentów zastrzega możliwość ustalenia indywidualnych warunków dostawy Towarów, jeżeli waga Zamówienia przekracza 10kg.

PRAWO ODSTĄPIENIA

Użytkownik będący osobą fizyczną zamawiającą Towar na cele niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową może odstąpić w terminie 14 dni od dnia wydania przedmiotu zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271  z późn. zm.). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres fabryki prezentów wskazany w § 1 niniejszego Regulaminu.

Zwracane produkty należy odesłać razem z paragonem lub fakturą w oryginale na adres fabryki prezentów wskazany w § 1 wraz z informacją na jaki rachunek bankowy należy przelać równowartość ceny zakupu.

Fabryka prezentów zwraca cenę zakupu nie później niż w ciągu 14 dni od daty skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu.