Regulamin

O firmie

Sklep internetowy fabryka prezentów został stworzony z pasji i inspiracji.
Oferuję unikatowe, ręcznie wykonane przedmioty, którymi możesz obdarować swoich bliskich oraz kartki okolicznościowe na każdą okazję. Oferowane przedmioty są stworzone przeze mnie oraz moje koleżanki. Produkty wykonane są z dbałością o każdy szczegół, tworzymy samodzielnie, starając się aby były to przedmioty oryginalne, a jednocześnie ponadczasowe. Przedmioty z duszą, które dodadzą smaku każdym wnętrzom i przysporzą wiele radości bliskim nam osobom.

Przyjmujemy również indywidualne zamówienia, po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów z Klientem.
Oprócz rzeczy które wykonujemy samodzielnie, posiadam również półprodukty do prac rękodzielniczych oraz duży wybór serwetek do decoupage

I. POJĘCIA


1. Fabryka prezentów– należy rozumieć prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Bogumiła Urbanek-Chroń ul. Polna 6 43-100 Tychy Nip 646-157-66-98 będącego właścicielem sklepu internetowego www.fabryka-prezentów.eu
2. Sklep – sklep internetowy www.fabryka-prezentów.eu;
3. Serwis – strona internetowa Sklepu, pozycjonowana za pośrednictwem publicznej sieci Internet, dostępna pod adresem www.fabryka-prezentów.eu, umożliwia przeglądanie asortymentu Sklepu oraz zakup towarów z asortymentu Sklepu poprzez złożenie Zamówienia;
4. Klient – zarejestrowany Użytkownik Serwisu, który złożył Zamówienie za pośrednictwem Serwisu;
5. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika złożone w postaci elektronicznej za pośrednictwem Formularza Zamówienia, które zawiera wszystkie istotne informacje niezbędne do zawarcia umowy. Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią.
6. Formularz Zamówienia – formularz w formie elektronicznej, dostępny w Serwisie, umożliwiający Użytkownikowi złożenie Zamówienia;
7. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z Serwisu oraz składania Zamówień oraz warunki zakupu i dostawy towarów z asortymentu Sklepu. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie, Regulamin jest dostępny pod adresem: ….............
8. Rejestracja tworzenie indywidualnego profilu (konta) Klienta w Serwisie przy wykorzystaniu formularza rejestracyjnego. Rejestracja obejmuje wypełnienie i przesłanie do fabryki prezentów formularza rejestracyjnego, oraz aktywację konta za pośrednictwem kodu wygenerowanego i przesłanego automatycznie przez system teleinformatyczny na adres poczty e-mail podany przez Klienta. Rejestracja wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu przez Klienta;
9. Umowa – umowa sprzedaży towarów z asortymentu Sklepu w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Klientem a fabryką prezentów na odległość (za pośrednictwem Serwisu) w rozumieniu przepisów ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
10. Towary – rzeczy znajdujące się w asortymencie Sklepu,;
11. Użytkownik -posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu.
12. Odpowiedź na Zamówienie – wiadomość przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej e - mail zawierająca oświadczenie woli fabryki prezentów w przedmiocie przyjęcia/ Zamówienia (oferty Klienta) lub odmowie przyjęcia Zamówienia

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Korzystanie z Serwisu wymaga zapoznania się i akceptacji Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z treścią Regulaminu obowiązany jest niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu.
2. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
a) połączenia z publiczną siecią Internet;
b) przeglądarki internetowej
c) oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies;
3. Informacje dotyczące towarów z asortymentu Sklepu stanowią zaproszenie do złożenia oferty sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
4. Zdjęcia, grafiki, wizualizacje oraz wszelkie inne materiały prezentujące towary z asortymentu Sklepu mają charakter przykładowy i służą jedynie prezentacji konkretnych towarów z asortymentu Sklepu.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
1. Serwis umożliwia zawarcie Umowy drogą elektroniczną. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie Zamówienia przez Klienta oraz akceptację Zamówienia przez fabrykę prezentów
2. Złożenie Zamówienia wymaga Rejestracji.
3. Zamówienie składa się przez wypełnienie i przesłanie formularza zamówienia („Formularz Zamówienia”) do fabrykę prezentów. W terminie 3 dni [TB3] od otrzymania Formularza Zamówienia fabrykę prezentów poinformuje Klienta o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia Zamówienia przez przesłanie Odpowiedzi na Zamówienie.
4. Umowa zawierana jest z chwilą otrzymania przez fabrykę prezentów zawierające akceptację Zamówienia.
5. Klient, bez uszczerbku dla prawa do odstąpienia od umowy może odwołać swoje Zamówienie do momentu otrzymania potwierdzenia akceptacji Zamówienia w Odpowiedzi na Zamówienie.
6. Dane podane przez Klienta w Formularzu Zamówienia powinny być aktualne, precyzyjne i zgodne z prawdą. Fabryka prezentów zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy w przypadku powzięcia wątpliwości co do danych zawartych w Formularzu Zamówienia.
7. Fabryka prezentów zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji całości lub części Zamówienia w szczególności z powodu czasowego braku zamówionych towarów w magazynach. W przypadku czasowej niedostępności towarów objętych Zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia w celu umożliwienia Klientowi podjęcie decyzji bądź o odwołaniu Zamówienia bądź o wydłużeniu czasu oczekiwania na realizację Zamówienia.
8. Zapłata za Towar może nastąpić bądź na rachunek bankowy fabryki prezentów przed dostawą Towarów.

IV. DOSTAWA
1.Towary dostarczane są na adres podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia. Fabryka prezentów nie ponosi odpowiedzialności za koszty i szkody wynikające z podania przez Klienta niewłaściwego adresu.
2.Jeżeli strony nie ustaliły inaczej, koszty dostawy ponosi Klient. Koszty dolicza się do ceny zamówionych Towarów.
3. Koszty dostawy wynoszą:

- list polecony do 350g – koszt 5,50 zł
- list polecony 350g- 2 kg – koszt 9,50 zł
- dla paczki o wadze do 1 kg – koszt 13 zł
- dla paczki o wadze powyżej 1 kg - 5kg - koszt 15.00 zł
- dla paczki o wadze 5-10 kg - koszt 24.00 zł  V. Realizacja Zamówienia.
1. Termin realizacji zamówienia fabryka prezentów podaje w Odpowiedzi na Zamówienie. Termin realizacji zamówienia wynosi od 3 do 5 dni roboczych, licząc od dnia zaksięgowania płatności na rachunek bankowy fabryki prezentów lub w przypadku zamówień indywidualnych fabryka prezentów zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia. Towary pakuje się zgodnie z następującymi zasadami: w woreczki foliowe, a następnie w kartony. Każde opakowanie zawiera opis ilości i rodzaju zawartych w nim produktów. Strony mogą ustalić inny sposób opakowania i zabezpieczenia Towarów co może wiązać się z dodatkowymi opłatami.
2. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien sprawdzić w obecności kuriera stan opakowania zewnętrznego oraz zawartość przesyłki. W przypadku jakichkolwiek uwag Odbiorcy, co do jakości bądź ilości otrzymanego towaru, należy zaznaczyć ten fakt w liście przewozowym w rubryce „uwagi”. W takim przypadku kurier sporządzi dodatkowo protokół niezgodności. Reklamacje ilościowe nie zgłoszone kurierowi nie będą uwzględniane.
3. Fabryka prezentów zastrzega możliwość ustalenia indywidualnych warunków dostawy Towarów, jeżeli waga Zamówienia przekracza 10kg.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA
4. Użytkownik będący osobą fizyczną zamawiającą Towar na cele niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową może odstąpić w terminie 14 dni od dnia wydania przedmiotu zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres fabryki prezentów wskazany w § 1 niniejszego Regulaminu.
5. Zwracane produkty należy odesłać razem z paragonem lub fakturą w oryginale na adres fabryki prezentów wskazany w § 1 wraz z informacją na jaki rachunek bankowy należy przelać równowartość ceny zakupu.
6. Fabryka prezentów zwraca cenę zakupu nie później niż w ciągu 14 dni od daty skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

VII. GWARANCJA I REKLAMACJE
1. Towary są fabrycznie nowe i oryginalne.
2. W przypadku stwierdzenia wad Towarów, Klient powinien niezwłocznie zgłosić wady, przez przesłanie wiadomości e-mail na adres: …...................................(Zgłoszenie Reklamacji).
3. Zgłoszenie Reklamacji powinno zawierać, datę zakupu oraz dostawy, dane identyfikacyjne Towarów oraz krótki opis wad Towaru. Zgłoszenia Reklamacji nie spełniające wymogów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie będą rozpatrywane.
4. Fabryka prezentów rozpatruje Zgłoszenie Reklamacje w terminie 14 dni od jego otrzymania. W przypadku uwzględnienia zgłoszenia fabryka prezentów wymieni wadliwe Towary na wolne od wad. Koszty dostawy „nowych” Towarów pokrywa fabryka prezentów[JW6]

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest fabryka prezentów. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu:
a) rejestracji w Serwisie;
b) składania Zamówień;
c) obsługi reklamacji;
d) udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pomocą poczty e-mail korespondencję;
e) innych celach na podstawie indywidualnej zgody Użytkownika.

1. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz możliwość ich zmiany lub uzupełnienia. Uprawnienie to może być zrealizowane w ten sposób, że Użytkownik samodzielnie dokona zmian w Formularzu Rejestracyjnym swojego konta bądź poprzez wysłanie stosownej prośby na następujący adres poczty e-mail:............................... Przez akceptację Regulaminu Klient oświadcza, iż został o poinformowany o prawach, o których mowa w niniejszym pkt.
2. Podanie danych osobowych podczas rejestracji jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne, aby Użytkownik mógł korzystać z wymagających rejestracji Usług oferowanych w Serwisie.
3. W ramach Serwisu fabryka prezentów przetwarza następujące dane: imię, nazwisko, nick (login) i adres e-mail. Ponadto przetwarzany jest również adres IP Klienta.
4. Za zgodą wyrażoną przez Klienta, jego dane osobowe mogą być przetwarzane również przez inne podmioty niż fabryka prezentów, w celach objętych zgodą Klienta. Przetwarzanie danych osobowych Klienta przez podmioty inne niż fabryka prezentów, każdorazowo wymaga zgody Klienta.
5. Fabryka prezentów zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Klientów, przez stosowanie środków technicznych i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych przetwarzanych danych osobowych w ramach Serwisu przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem
6. Fabryka prezentów spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w tym zarejestrował wszystkie zbiory wymagające takiej rejestracji przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. [JW8]
7. Fabryka prezentów jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, policja), w przypadkach określonych w Regulaminie oraz wynikających z obowiązującego stanu prawnego.
8. W przypadku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Fabryka prezentów ma prawo do wykorzystania danych Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W takim przypadku Fabryka prezentów powiadomi Klienta o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
9. Fabryka prezentów informuje, że w trakcie korzystania z Serwisu zbierane są i wykorzystywane dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów Użytkowników zawierają: numer IP, nazwę sieciową komputera (host), dostawcę Internetu, informacje o przeglądarce, czas spędzony na stronie Serwisu oraz informacje o stronach, które są otwierane. Fabryka prezentów zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których mowa powyżej podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

IX. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Wszelkie ewentualne spory cywilnoprawne powstałe pomiędzy Użytkownikiem lub Klientem a Fabryką prezentów w związku z funkcjonowaniem Serwisu lub wynikające lub mogące wyniknąć z Umów będą rozstrzygane przez sądy właściwe miejscowo i rzeczowo według zasad ogólnych.

X. PRAWA AUTORSKIE
1. Serwis, jest chroniony na mocy odpowiednich przepisów prawa krajowego i międzynarodowego, a w szczególności na mocy przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r. nr 47, poz. 211, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508, z późn. zm.). Wszelkie prawa do Serwisu, jak również zamieszczanych w Serwisie materiałów (np. zdjęć, grafiki) jak również rozwiązań i funkcjonalności zastosowanych w Serwisie przysługują Fabryce prezentów.
2. Wykorzystywanie jakichkolwiek innych materiałów zamieszczonych w Serwisie w celu innym niż uzyskanie informacji o działalności oraz ofercie handlowej Fabryki prezentów, jest zabronione i może wiązać się z konsekwencjami prawnymi, z zastrzeżeniem przypadków wykorzystania na podstawie wyraźnej, pisemnej zgody udzielonej przez Usługodawcę. W szczególności zabrania się kopiowania, powielania, usuwania, modyfikowania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie z informacji i materiałów zawartych w Serwisie.

XI. POLITYKA COOKIES
1) Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”.
2) Pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki „cookies” oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu … [nazwa podmiotu] z siedzibą pod adresem ….
4) Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5) W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6) W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”:
a) „niezbędne” pliki ”cookies”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki „cookies” wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki „cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki „cookies”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki „cookies”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki „cookies”, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7) W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8) Fabryka prezentów informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9) Pliki „cookies” zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Fabryka prezentów nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika lub Klienta lub osoby trzecie wynikłe z ujawnienia lub udostępnienia przez Klienta danych osobowych lub haseł umożliwiających dostęp do profilu Klienta w Serwisie.
2. Fabryka prezentów ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu, Fabryka prezentów poinformuje przez zamieszczenie stosownej informacji w Serwisie oraz wysłanie wiadomości na adres poczty e-mail Klienta. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Serwisie lub wysłania wiadomości na adres poczty e-mail Klienta..
3. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zmianę Regulaminu obowiązany jest niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu (Klient – usunąć indywidualny profil) w terminie przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Brak zaprzestania korzystania z Serwisu lub nieusunięcie konta zgodnie ze zdaniem poprzedzającym poczytuje się za akceptację zmian w Regulaminie.
4. Fabryka prezentów nie odpowiada za przejściowy brak dostępności Serwisu dla Użytkowników w szczególności z powodu prac konserwacyjnych lub deweloperskich oraz za dłuższe przerwy w dostępie do Serwisu o ile nie zostały spowodowane przez działanie umyślne lub rażące niedbalstwo Usługodawcę.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2016.01.01 prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla wszelkich spraw związanyc z korzystaniem z Serwisyu jest prawo polskie.
6. Zastrzeżenie prawne zawarte w punkcie X POLITYKA COOKIES jest chronione prawem autorskim, które przysługują IAB Polska (więcej informacji o plikach „cookies” na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej).
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.